Skip to content

Fysiotherapiepraktijk
eHealth88

Gespecialiseerde en professionele behandelingen
door ervaren therapeuten.

Beter in beweging

Fysiotherapiepraktijk eHealth88 biedt u dankzij onze vele specialisaties altijd de juiste zorg! Tijdens een intakegesprek bekijkt u samen met de behandelaar wat uw klacht is en welke behandeling hierbij het best aansluit. Na het opstellen van het behandelplan gaat u samen met de therapeut aan de slag om uw klacht zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Behandelingen bestaan onder andere uit mobilisatietechnieken, oefentherapie, dry needling en shockwave. De therapeut heeft een adviserende en coachende rol.

Huidige coronamaatregelen binnen de praktijk

Per 26 juni 2021 worden de ‘oude’ coronamaatregelen zoals het RIVM ze voorschrijft weer van kracht.

Kwaliteit leveren we samen

logo-parkinsonnet
Logo-Fysiotopics
logo-keurmerk-fysiotherapie
logo-physitrack
Logo-nvmt
logo-kngf

Wat klanten van ons vinden

Een tijdje geleden ben ik bij deze praktijk onder behandeling geweest. De therapeuten zijn kundig en ik ben goed geholpen. Als ik ooit weer fysiotherapie nodig heb kom ik zeker terug!

5/5

Naomi Bergmans

Heb eerst fysiotherapie behandelingen gehad bij deze praktijk, maar dit hielp niet voor mij. Ben toen overgestapt naar manuele therapie bij Bart en merkte na een paar behandelingen al verbetering. Al met al vind ik het een nette praktijk met kundige medewerkers.

4/5

Saskia Peeters

Word al jaren af en aan behandeld door Nathalie, ben zeer tevreden. De laatste keer was de wachtlijst wat aan de lange kant, maar de behandelingen goed als altijd. Praktijk is goed te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid.

4.5/5

Henk Hoogevennen

Het team

Dirk-Smetsers

Dirk Smetsers

Fysiotherapeut
Ik heb mij gespecialiseerd in dry needling en ik vind het belangrijk om een patiënt efficiënt te helpen.
Niels-Heerhuis

Niels Heerhuis

Stagiair fysiotherapie
Ik hoop dat ik tijdens mijn stage vooral veel ervaring op kan doen in het behandelen van patiënten.

Jan-Medema

Jan Medema

Office manager
Voor onze patiënten ben ik het vaste aanspreekpunt, wanneer zij bijvoorbeeld een vraag hebben.
Bartelijne-Leerman

Bartelijne Leerman

Manueel therapeut
Ik ben manueel therapeut en mijn specialisatie ligt bij lage rugklachten en het behandelen van hernia.

Bart-Geerts2

Bart Geerts

Manueel therapeut
Het is mijn passie om mensen weer beter te laten bewegen en van hun pijnklachten af te helpen.
Nadia-Vegtop1

Nadia Vegtop

Fysiotherapeut
Mijn specialisme ligt bij patiënten met rug-, schouder- en nekklachten. Daarnaast behandel ik veel RSI.

Benieuwd of wij je van je klachten af kunnen helpen?

Nieuws uit onze praktijk

Parkeerplaats tijdelijk gesloten

In verband met het opnieuw aanleggen van de parkeerplaats voor patiënten van de praktijk, is het tijdelijk niet mogelijk om van deze parkeerplaats gebruik te maken. Uw auto kunt u
Meer lezen →

Huidige coronamaatregelen binnen de praktijk

Per 26 juni 2021 worden de ‘oude’ coronamaatregelen zoals het RIVM ze voorschrijft weer van kracht. Kort samengevat betekent dit het volgende: Behandelingen: vanaf 26 juni 2021 is het niet
Meer lezen →

Afscheid van collega Ottolien Spier

Per 1 juli 2021 zal onze zeer gewaardeerde collega Ottolien niet langer werkzaam zijn bij Fysiotherapie eHealth88. Ottolien en haar gezin emigreren naar Australië, waar zij wederom als fysiotherapeut aan
Meer lezen →

Je kijkt naar de demo praktijkwebsite van eHealth88. Wil jij ook deze gebruiksvriendelijke praktijkwebsite aangepast voor jouw eigen praktijk?

Neem dan contact op met Janine via 030 3200380 of stuur een mailtje naar .

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van eHealth88 inzake web en appdevelopment, support en eHealthtoepassingen. Versie 2.3, juli 2017

Artikel 1: Begripsomschrijvingen eHealth88: de leverancier van na te noemen diensten. Cliënt: de afnemer van alle na te noemen diensten. Webdevelopment: het pakket aan diensten/producten onder 3.1 nader gedefinieerd. Aanvullende diensten: diensten welke geen deel uitmaken van het webdevelopment, nader, doch niet limitatief onder 3.2 vermeld. Domeinnaam: een unieke naam waaronder websites via het internet bereikbaar zijn. Subdomeinnaam: een unieke naam als toevoeging van een domeinnaam waaronder websites via het internet bereikbaar zijn. Homepage: Cliënt Gerelateerde openingspagina’s van de site. Hosting: het door middel van een computernetwerk en/of server beschikbaar stellen, onderhouden en mede-exploiteren van informatie op het internet. Website, Site: het totaal aan informatie onder het domein of de subdomein van Cliënt, bestaande uit één of meerdere pagina’s, waaronder de Homepage van Cliënt. Cliënt website CMS functie: de mogelijkheid voor de Cliënt om de website zelf aan te passen.

Artikel 2: Reikwijdte algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van eHealth88 en op alle, door/met eHealth88 aangegane, overeenkomsten, tenzij in enige overeenkomst schriftelijk van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Ingeval van tussentijdse wijziging van de algemene voorwaarden maken die gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van de door/ met eHealth88, na het moment van inwerkingtreding van de wijziging, aangegane overeenkomst.
2.3 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen ervan niet aan.

Artikel 3: Onderwerp van de overeenkomst: Het webdevelopment en aanvullende diensten
3.1 Het webdevelopment omvat de volgende diensten/producten: – de page(s) waarop Cliënt zelf informatie kan plaatsen; – een Cliënt website CMS functie; – het beschikbaar maken op internet van het webdevelopment voor een nader overeen te komen mb-schijfruimte – dataverkeer van en naar de Website volgens eHealth88 Fair Use Policy. Deze houdt in dat er in principe ongelimiteerd dataverkeer toegestaan is. eHealth88 kan echter ingrijpen wanneer er significant meer dataverkeer is dan normaal of ten opzichte van het gemiddelde dataverkeer over alle eHealth88 sites. – Desgewenst kan het webdevelopment worden uitgebreid met aanvullende diensten .
3.2 Aanvullende diensten zullen door eHealth88 worden geleverd tegen nader overeen te komen condities.
3.3 Tevens kan voor het webdevelopment en aanvullende diensten een Service Level Agreement (SLA) worden overeengekomen. eHealth88, Gruttersdijk 12 unit 203, 3514 BG Utrecht The Netherlands, Bank: KNAB NL71 KNAB 0725 7695 05 Tel: 030 32 00 380 K.v.K. Utrecht: 57844585 E-mail: info@ehealth88.nl Website: https://ehealth88.nl/ Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 28 juli 2017

Artikel 4: (Sub-) Domeinnaam
4.1 Voor elke Cliënt kan een subdomein worden gecreëerd onder een hoofddomein, en/of zal eHealth88 een domeinnaam registreren ten behoeve van Cliënt bij de desbetreffende registrator.
4.2 Indien en voor zover Cliënt zijn website bereikbaar wil hebben onder een ‘eigen’ domeinnaam kan voor de Cliënt een domeinnaam worden geregistreerd welke gekoppeld wordt aan de website. eHealth88 kan deze registratie verzorgen ten behoeve van Cliënt.

Artikel 5: Gebruik van de Website
5.1 Cliënt zal de site, waaronder de page(s) zodanig gebruiken dat geen strijd ontstaat met de toepasselijke bepalingen, de netiquette, het tuchtrecht voor Cliënten of deze algemene voorwaarden. Cliënt zal, meer in het algemeen, de site zodanig gebruiken dat daardoor geen strijd ontstaat met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.2 eHealth88 behoudt zich het recht voor om ingeval van schending van 5.1 door de Cliënt, de inhoud van de site te wijzigen, dan wel de site op non-actief te stellen, onverminderd het recht van eHealth88 schadevergoeding van Cliënt te verlangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van eHealth88 is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de voor de betreffende prestatie bedongen prijs (exclusief BTW) voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de factuur van dat jaar tot ten hoogste € 2.000,-.
6.2 Onder directe schade in de zin van 6.1 wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt om de bedongen prestatie aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden; – de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming en beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot voorkoming c.q. beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
6.3 eHealth88 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan hierboven bedoeld.
6.4 eHealth88 is niet aansprakelijk voor schade, geleden door Cliënt, dan wel enige derde, van welke aard en omvang dan ook, indien deze schade het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van goederen/producten door eHealth88 ter beschikking gesteld c.q. werkzaamheden en/of diensten door eHealth88 verricht c.q. uitgevoerd.
6.5 Afgezien van de hierboven genoemde gevallen, rust op eHealth88 geen enkele verplichting tot schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een eventuele vordering tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
6.6 Indien en voor zover de schade echter het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van eHealth88, c.q. van door haar ingeschakelde derden, gelden de hierboven geformuleerde beperkingen niet.
6.7 Een verplichting tot schadevergoeding ontstaat slechts indien eHealth88 schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en eHealth88 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichting(en) te kort is blijven schieten.
6.8 Cliënt is gehouden de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan eHealth88 te melden. Bij gebreke daarvan vervalt enig recht van Cliënt op schadevergoeding. eHealth88, Gruttersdijk 12 unit 203, 3514 BG Utrecht The Netherlands, Bank: KNAB NL71 KNAB 0725 7695 05 Tel: 030 32 00 380 K.v.K. Utrecht: 57844585 E-mail: info@ehealth88.nl Website: https://ehealth88.nl/ Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 28 juli 2017
6.9 eHealth88 heeft een resellerovereenkomst voor een aantal van haar diensten zoals Physitrack, Patiënthub, supportchat, agendafuncties en verscheidene plug-ins in het CMS. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht. Cliënt gaat in overleg een overeenkomst aan met de betreffende leverancier. eHealth88 kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor producten en/of diensten van derde partijen.

Artikel 7: Prijzen en betaling
7.1 Facturen dienen door Cliënt te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt voor de eenmalige investering, afzonderlijke werkzaamheden en de tweejaarlijkse facturen van de maandabonnementen. De eenmalige investering (set up kosten) worden in 2 termijnen in rekening gebracht: te weten 50% van het totale bedrag bij aanvang project en 50% bij oplevering van de dienst OF 2 maanden na aanvang van het project. Het maandelijks verschuldigde abonnementsbedrag zal 2 keer per jaar vooruit gefactureerd worden, te weten om en nabij 15 juni en 15 december.
7.2 Ingeval van niet tijdige betaling door is Cliënt, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per maand alsmede kosten voor betalingsherinneringen, onverminderd de overige aan eHealth88 alsdan toekomende rechten.
7.3 Bij gebreke van betaling op de vervaldatum van de factuur is Cliënt in gebreke, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
7.4 De kosten van buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van Cliënt. Die kosten worden gesteld op 15% van de onbetaald gebleven factuur, met een minimum van 150 euro.
7.5 eHealth88 behoudt zich het recht prijzen en tarieven te wijzigen op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraken, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Indien Cliënt zich niet kan verenigen met aangekondigde prijs- en/of tariefwijzigingen, is Cliënt gerechtigd de overeenkomst betrekking hebbend op de service of dienst waarvoor de wijziging geldt, op te zeggen door middel van een schriftelijke, aan eHealth88 gerichte, buitengerechtelijke verklaring. Indien eHealth88 bedoelde verklaring niet binnen dertig dagen na de aankondiging van de wijziging heeft ontvangen, wordt Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met die wijziging.
7.6 eHealth88 behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van 90 dagen haar eigen verplichtingen op te schorten door de Website van Cliënt voor gebruik af te sluiten, oftewel offline te halen.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele/ industriële eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties ter zake van of met betrekking tot door eHealth88 aan Cliënt geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden en/of diensten, komen uitsluitend toe aan eHealth88 of haar toeleveranciers.
8.2 Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk toegekend.
8.3 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan eHealth88, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts eHealth88 daartoe bevoegd. eHealth88, Gruttersdijk 12 unit 203, 3514 BG Utrecht The Netherlands, Bank: KNAB NL71 KNAB 0725 7695 05 Tel: 030 32 00 380 K.v.K. Utrecht: 57844585 E-mail: info@ehealth88.nl Website: https://ehealth88.nl/ Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 28 juli 2017
8.4 De door eHealth88 bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan eHealth88.
8.5 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is eHealth88 te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.6 De Cliënten verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
8.7 Cliënt dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart eHealth88 van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die eHealth88 sluit met haar Cliënten.
8.8 Alle door eHealth88 ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door eHealth88 voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Cliënt.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Partijen staan er over en weer voor in dat alle ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
9.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde site en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van eHealth88 en haar toeleveranciers bevatten. Cliënt verbindt zich uitdrukkelijk om alle vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven.

Artikel 10: Privacy
10.1 eHealth88 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens, die zij in opdracht van de Cliënt verwerkt, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De Cliënt heeft het recht de naleving van deze bepaling 10 te controleren.
10.2 Indien en voor zover eHealth88 in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt waarvoor de Cliënt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangemerkt, geldt dat eHealth88 slechts in opdracht van de Cliënt persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 11: Wijzigingen en meerwerk
11.1 Indien eHealth88 op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van het webdevelopment zoals beschreven in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan eHealth88 worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van eHealth88.

Artikel 12: Overmacht
12.1 Indien eHealth88 door overmacht tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd deze op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
12.2 Onder overmacht worden in ieder geval verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van eHealth88, productiestoringen, transmissie storingen, stroomstoringen, administratieve storingen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden. eHealth88, Gruttersdijk 12 unit 203, 3514 BG Utrecht The Netherlands, Bank: KNAB NL71 KNAB 0725 7695 05 Tel: 030 32 00 380 K.v.K. Utrecht: 57844585 E-mail: info@ehealth88.nl Website: https://ehealth88.nl/ Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 28 juli 2017

Artikel 13: Duur van de overeenkomst en opzegging
13.1 De overeenkomst is aangegaan voor een periode, aanvangend op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst en eindigend op 31 december van het opvolgende jaar van totstandkoming overeenkomst. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 6 maanden.
13.2 Opzegging dient schriftelijk of per email plaats te vinden tegen het einde van de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
13.3 eHealth88 restitueert geen abonnementsgelden bij tussentijdse opzegging.

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst
14.1 Elk van partijen komt de bevoegdheid toe de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gesteld alsnog na te komen, toerekenbaar tekort is blijven schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst.
14.2 De overeenkomst geldt als ontbonden indien Cliënt c.q. eHealth88, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard, verzoekt om toepassing van een schuldsaneringsregeling dan wel onder curatele of bewind wordt gesteld, beslag wordt gelegd op goederen terzake van substantiële schulden en het beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd, de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt c.q. anderszins liquideert en/of bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt.
14.3 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Cliënt aan eHealth88 verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
14.4 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ingevolge dit artikel is eHealth88 jegens Cliënt nimmer tot enige andere schadevergoeding of betaling gehouden dan onder artikel 7 vermeld, zulks onverminderd het recht van eHealth88 op volledige schadevergoeding.
14.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst zullen partijen overleg plegen omtrent de overdracht van de voor Cliënt geregistreerde domeinnamen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in der minne proberen te schikken.
15.3 In geval partijen er onderling niet uitkomen, kan het geschil voorgelegd worden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat zij hun geschil voor de burgerlijke rechter wensen voor te leggen, zal zij dit doen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.